แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เป็นบัตรสนเท่ห์

ทั้งนี้ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541

ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครอง ผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น

    หมายเหตุ สามารถติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนได้ทาง โทร 0 2561 0777 ต่อ 1132