กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

นายธัญญา เนติธรรมกุล

Mr.Thanya  Netithammakun

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

 0 2579 8115 , 0 2561 0777 ต่อ 1999,1901,1902,1903,1904,1905

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

Mr.Pinsak Suraswadi

รองอธิบดี

Deputy Director General

0 2561 0777 ต่อ 1930 – 1932

นายเฉลิมชัย ปาปะทา

Mr.Chalermchai  Papata

รองอธิบดี

Deputy Director General

0 2561 0777 ต่อ 1920 – 1922

นายสมหมาย  กิตยากุล

Mr.Sommai  Kittiyakul

รองอธิบดี

Deputy Director General

0 2561 0777 ต่อ 1910 – 1912

นายจิระศักดิ์ ชูความดี

Mr.Jirasak  Chukwamdee

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1943

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง

Mr.Sawat  Unteng

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1950

นายณรงค์ มหรรณพ

Mr.Narong  Mahannop

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1946

นายไกลวัล ไทยปาล

Mr.Kaival  Thaipal

ผู้ตรวจราชการกรม

Inspector General

0 2561 0777 ต่อ 1946

 
 
หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2561 0777 ต่อ 1949

 

นายสมโภชน์ มณีรัตน์

Mr. Sompoch Maneerat

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2561 0777 ต่อ 1257

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย

 Mr.Phenvich  Srichai 

ผู้อำนวยการกอง

กองนิติการ

0 2561 0777 ต่อ 1210

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล

Mr.Somkiat  Soontornpitakkool

ผู้อำนวยการกอง

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

0 2561 0777 ต่อ 1488

นายศิวจักร ชื่นสังข์

Mr.Sivajark Chuensunk

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารงานกลาง

0 2561 0777 ต่อ 1100

นายศิริ อัคคะอัคร

Mr.Siri  Akaakara

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

0 2561 0777 ต่อ 1300

 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์

Mr.Suraphoj  Kanjanasing

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

0 2561 0777 ต่อ 1200

 
นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์

Mr.Poramin  Vongsuwat

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

0 2561 0777 ต่อ 1500

 

 นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย

Mrs.Korapat  Dumrongthai

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

0 2561 0777 ต่อ 1400

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล

Mr.Prakit Vongsrivattanakul

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

0 2561 0777 ต่อ 1800

นางสาวกาญจนา นิตยะ

Miss Kanjana Nitaya

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

0 2561 0777 ต่อ 1600

นายทรงธรรม สุขสว่าง

Mr.Songtam  Suksawang

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักอุทยานแห่งชาติ

0 2561 0777 ต่อ 1701

นายวิรัช จตุพนาพร

Mr.Wirach  Chatupanaporn

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

0 3721 1140 ต่อ 100

นายอยู่ เสนาธรรม

Mr.Yuo  Senatham

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

0 3831 1234 ต่อ 100

นายยรรยง เลขาวิจิตร

Mr.Yanyong  Lekavijit

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

0 3221 1025 ต่อ 100

นายธนโรจน์ โพธิสาโร

Mr.Thanaroj  Photisaro

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

0 7727 2058 ต่อ 100

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง

Mr.Supot  Purdpring

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

0 7535 6134 ต่อ 100

นายธนิตย์ หนูยิ้ม

Mr.Tanit  Nuyim

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

0 7431 1020 ต่อ 100

นายฐากร ล้อมศตพร

Mr.Thagorn  Lomsataporn

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

0 4424 2060 ต่อ 100

 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์

Mr.Kriangsak Thanompun

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

0 7431 1020 ต่อ 100

นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

Mr.Thongbai  Boontaseneekul

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

0 4531 1677 ต่อ 100

นายอมร ต่อเจริญ

Mr.Amorn  Tojarern

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

0 4222 1725 ต่อ 100

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์

Mr.Nipon  Jomnongsirisak

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

0 5525 8028 ต่อ 100

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

Mr.Wittaya  Hongwiangjan

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

0 5622 1140 ต่อ 100

นายไพศาล สถิตวิบูรณ์

Mr.Phaisan Satitwiboon

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

0 5462 7677 ต่อ 100

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

Mr.Yuttachai Pattamasonti

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

0 5551 1142  ต่อ 100

นายกมลไชย คชชา

Mr.Kamolchai  Kotcha

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

0 5371 1402  ต่อ 100

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

Mr.Somwang Ruangnivatsai

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

0 5327 6100 ต่อ 100