หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนกลาง

 • รองอธิบดี
 • ผู้ตรวจราชการกรม
 • นักวิชาการป่าไม้ 9ชช. หรือ 10 ชช.
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
 • ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
 • ส่วนจัดการไฟป่า

สํานักบริหารงานกลาง

 • ส่วนอํานวยการ
 • ส่วนการเจ้าหน้าที่
 • ส่วนฝึกอบรม
 • ส่วนการคลัง
 • ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สํานักแผนงานและสารสนเทศ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 • ส่วนติดตามประเมินผล
 • ส่วนประสานงานโครงการพระราชดําริ
 • ส่วนวิเทศสัมพันธ์
 • ศูนย์สารสนเทศ

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
 • กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
 • กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และพันธุ์พืชป่า
 • กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

สํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
 • ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
 • ส่วนภูมิสารสนเทศ
 • ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม
 • ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้
 • ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้

กองนิติการ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานกฎหมาย
 • กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน
 • กลุ่มงานคดี

สำนักสนองงานพระราชดําริ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1
 • กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2
 • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
 • กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 • กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
 • กลุ่มงานพันธุกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
 • ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ
 • ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ
 • ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ

สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 • ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า
 • ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
 • กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
 • กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

สำนักอุทยานแห่งชาติ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
 • ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
 • ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
 • ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล

หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 • ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
 • ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 • ส่วนอุทยานแห่งชาติ
 • ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • ส่วนจัดการต้นน้ำ
 • กลุ่มงานวิชาการ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16

 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)